Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iDoc AB, 556945-6824, Västgötegatan 7 3tr, 602 21 Norrköping, 070-98 13 523, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera ditt anställningsavtal eller för att vi ska kunna fullgöra avtal med det företag som du som inhyrd personal är anställd av. Vi behandlar även dina personuppgifter för planering, organisering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av oss som arbetsgivare, för att uppfylla rättsliga förpliktelser, administration av försäkringsärenden, säkerhetsändamål, uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar och dylikt, fullgörelse av avtal med kunder, affärskontakter och myndigheter, personaladministration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig, fullgöra rättsliga förpliktelse, s.k. intresseavvägning samt i vissa fall samtycke.

När behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning så innebär det att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är att kunna fullgöra avtal med det företag som du som inhyrd personal är anställd av, planering, organisering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av oss som arbetsgivare, administration av försäkringsärenden, säkerhetsändamål, uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar och liknande, fullgörelse av avtal och andra relationer med kunder, affärskontakter och myndigheter, personaladministration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Vi kan inhämta personuppgifter om dig, t.ex. namn och kontaktuppgifter, från offentliga register för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners, banker, försäkringsbolag och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. De flesta personuppgifter om dig behandlar vi som utgångspunkt under den tid du är anställd hos oss och i fyra år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Namn, personnummer och anställningstid behandlas under den tid som krävs för att vid återanställning kunna avgöra sammanlagt anställningstid.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iDoc AB, 556945-6824, Västgötegatan 7 3tr, 602 21 Norrköping, 070-98 13 523, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att utvärdera arbetssökande och tillsätta tjänster hos oss. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. enligt diskrimineringslagen), kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att fullgöra rättslig förpliktelse, s.k. intresseavvägning samt i vissa fall samtycke.

När behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning så innebär det att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är att utvärdera arbetssökande och tillsätta tjänster hos oss, kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Vi kan inhämta personuppgifter om dig som arbetssökande från de referensperson som du har angett. De kategorier av personuppgifter om dig som arbetssökande som inhämtas från referenspersoner är typiskt sett arbets-/uppdragsgivare, anställningsperiod, arbetsprestation, personliga egenskaper, titel och ansvarsområden. I vissa fall, beroende på vilken tjänst förfarandet avser, kan vi även inhämta ekonomiska uppgifter genom sedvanlig kreditupplysning.

Vi kan inhämta personuppgifter om dig som referenspersoner från arbetssökande i samband med ansökan till en tjänst. De kategorier av personuppgifter om dig som referensperson som inhämtas från den arbetssökande är typiskt sett namn, kontaktuppgifter, arbets-/uppdragsgivare, titel och ansvarsområden.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter samt leverantörer av IT-tjänster och datasystem. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter, t.ex. vilken tjänst du har sökt hos oss och de uppgifter som du har lämnat till oss under rekryteringsförfarandet, till de referenspersoner som du har angett.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter för sökande vars ansökan inte lett till anställning sparar vi under den tid som krav som uppstår genom rekryteringsprocessen kan riktas mot oss (upp till två år). Om du som arbetssökande vill att vi sparar dina personuppgifter under en längre tid för framtida tillsättningar av tjänster är du välkommen att kontakta oss. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iDoc AB, 556945-6824, Västgötegatan 7 3tr, 602 21 Norrköping, 070-98 13 523, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtal och andra relationer med kunder, affärskontakter (t.ex. våra leverantörer av olika tjänster) och myndigheter som är din arbets- eller uppdragsgivare, för att planera, organisera och utveckla vår verksamhet, för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse samt s.k. intresseavvägning.

När behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning så innebär det att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är att fullgöra avtal och andra relationer med kunder, affärskontakter och myndigheter som är din arbets- eller uppdragsgivare, för att planera, organisera och utveckla vår verksamhet, för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Vi kan inhämta personuppgifter om dig från den kund, affärskontakt eller myndighet som är din arbets- eller uppdragsgivare och som vi har en avtalsrelation eller annan relation med. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare, titel, arbetsuppgifter och behörigheter.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal eller annan relation med den myndighet eller affärskontakt som är din arbets- eller uppdragsgivare och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iDoc AB, 556945-6824, Västgötegatan 7 3tr, 602 21 Norrköping, 070-98 13 523, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

När du väljer att kontakta oss så behandlar vi dina personuppgifter för att besvara dina eventuella förfrågningar och i övrigt kommunicera med dig i anledning av din kontakt med oss. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det innebär som huvudregel att dina personuppgifter sparas upp till tre månader från det att det ärende som kommunikationen avser har avslutats. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iDoc AB, 556945-6824, Västgötegatan 7 3tr, 602 21 Norrköping, 070-98 13 523, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig vid exempelvis olycka eller oanmäld frånvaro avseende den hos oss anställda eller inhyrda personal som är din anhörig. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Vi kan inhämta uppgifter om dig från den anställde/den inhyrda personal som är din anhörig. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar är i regel namn, kontaktuppgifter och relation till den anställde/inhyrda personalen.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter samt leverantörer av IT-tjänster och datasystem.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det innebär som hudregel att dina personuppgifter sparas under den tid som den anställde/inhyrda personalen arbetar hos oss eller till dess att den anställde/inhyrda personalen begär ändring. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Stäng meny
Menu