Allmänt om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Besökarens samtycke krävs om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att fortsätta använda webbplatsen eller genom att cookies accepteras i webbläsaren.

Det finns två typer av cookies:

  1. Den ena typen kallas ”permanent” och innebär att det sparas en liten textfil (cookie) under en längre tid på din enhet. Dessa används till exempel för att tala om för dig som besökare vad som är nytt på sidan sedan du senast besökte den eller vilka val som du har gjort. Cookien raderas automatiskt när utgångsdatumet passerats på den webbplats som skapade den.
  2. Den andra typen av cookies kallas ”sessionscookies” och lagras temporärt på din enhet, exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Även om det endast är anonyma trafikuppgifter som samlas in så kan cookies ändå i vissa fall anses vara personuppgifter. iDoc AB, 556945-6824, Västgötegatan 7 3tr, 602 21 Norrköping, 070-98 13 523, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar
  • Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
  • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter
  • Få ut dina parsonuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet)

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Som angivits ovan samlas uppgifterna om användandet av vår webbplats in för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter genom cookies är i första hand att du har lämnats ditt samtycke. I vissa fall, t.ex. vid otillbörligt användande av vår webbplats, kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av en s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk och att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Cookies sparas så länge som är angivet i tabellen ovan, eller till dess att du väljer att ta bort dem. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Information om iDocs behandling av personuppgifter till personer som kontaktar iDoc

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

iDoc AB, 556945-6824, Sandgatan 9A, 602 21 Norrköping, 011-47 35 370, info@idoc.se (”iDoc”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:
·      Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
·      Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
·      Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
·      Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

När du väljer att kontakta oss så behandlar vi dina personuppgifter för att besvara dina eventuella förfrågningar och i övrigt kommunicera med dig i anledning av din kontakt med oss. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.
Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att
 
 
personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det innebär som huvudregel att dina personuppgifter sparas upp till tre månader från det att det ärende som kommunikationen avser har avslutats. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.