iDoc Läkarbilar


iDOC LÄKARBILAR – AKUTA HEMBESÖK 
PÅ UPPDRAG AV REGION SKÅNE OCH REGION HALLAND 

Avtalet med Region Skåne och Region Halland iDOC läkarbilar har uppdraget att utföra 
tjänsten akuta hembesök av läkare i Regionerna

Skåne

Tjänsten omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt, alla dagar om året, undantaget patienter inskrivna i Mobilt vårdteam utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 08–18. Det vill säga endast under jourtid för dessa patienter.
Prioriterade patientgrupper för hembesök av läkare är äldre, multisjuka samt barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök.

Kontakt bokning Skåne
0771 - 75 25 25


Halland

Tjänsten omfattar befolkningen i hela Halland.
Från kl 17-08 mån tom fredag. Sedan Fredag från 17 hela helgen dygnet runt fram till 08 måndag morgon.
Prioriterade patientgrupper för hembesök av läkare är äldre, multisjuka samt barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök

Kontakt bokning Halland
Region Hallands växel 035-131000

Mera info gällande Allmänmedicinskt beredskapsjour Halland 

BESTÄLLNINGSBLANKETT PDF


BESTÄLLNINGSBLANKETT IFYLLBAR


Medicinsk Sekreterare sökes till 
iDoc läkarbilar för hembesök i Skåne

Kvalifikationer
· IT/Datorvana
· God kunskap i svenska språket
· Kunskaper att arbeta i Pasis,VAS och PMO
· Erfarenhet som medicinsk sekreterare
· Godkänd genomförd utbildning som medicinsk sekreterare
Startdatum 1 April 2024
Mera information om tjänsten kontakta:
Malin Johansson 0722 12 86 80.

Utförande av tjänsten

Hembesöksverksamheten ska erbjuda medicinsk bedömning av läkare genom telefonkonsultation av läkare samt i förekommande fall inleda behandling i den enskilde patientens hem/vistelseplats.

Med patientens hem avses också särskilda boendeformer samt temporära vistelseformer som till exempel häkten, förvaring inför utvisning, hotell, båt, campingplats. Däremot ingår inte bedömning av patienter på allmän plats dit vem som helst har tillträde ex. utomhus i natur, park, köpcentrum, allmänna kommunikationsmedel.

Hembesöksverksamheten omfattar hela befolkningen i Skåne och ett hembesök av läkare ska ersätta ett besök på vårdinrättning.

I uppdraget/tjänsten ingår hembesök till personer, oavsett ålder, som:

 • är i behov av sjukvård men inte livshotande tillstånd
 • har stora svårigheter att själv ta sig till en sjukvårdsinrättning
 • barn som av olika skäl inte kan eller ska tas in på vårdinrättning
 • är inskrivna i Region Skånes Hälsovals mobila läkarstöd
 • vid behov där det är medicinskt och socialt motiverat kan akut SIP utföras om förutsättningarna för SIP är uppfyllda. Vårdcentralen tar över ansvaret för utfärdande av SIP enligt riktlinjer nästkommande vardag
 • behöver insats från sjukvården vid enstaka tillfälle (ej inskrivna i ASiH), till exempel inhalations och/eller infusionsbehandling där sådan är genomförbar
 • hembesök i samband med konstaterande av dödsfall (både uppgift om dödsbevis och dödsorsaksintyg kan ingå)
 • hembesök vid bedömning och utfärdande av vårdintyg enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
 • hembesök till personer boende I Migrationsverkets förvar
 • hembesök i häkten
 • telefonkonsultation av läkare till sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården på jourtid, dvs när vårdcentralerna ej har öppet

Vårdbegäran av hembesök kan göras av följande funktioner/verksamheter:

 • Leg. sjuksköterska på Sjukvårdsrådgivning 1177
 • Leg. sjuksköterska på ambulans
 • Leg. sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral
 • Leg. sjuksköterska på SOS Alarm
 • Leg. sjuksköterska på vårdcentraler
 • Leg. sjuksköterska på sjukhusens akutmottagningar
 • Leg. sjuksköterska på sjukhusens vårdavdelningar
 • Leg. sjuksköterska inom psykiatri
 • Leg. sjuksköterska på kvälls- och helgmottagningar
 • Leg. sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, personal vid LSS-boende
 • Polisen, häkte och kriminalvård
 • Migrationsverket (avser förvaring av väntande på utvisning) 

Dessa funktioner/verksamheter ska i samtliga fall ha bedömt att patienten uppfyller kriterierna för hembesök av läkare.


Det är fyra huvuduppdrag som ingår i tjänsten:

 • Telefonkonsultation – alla inkommande kontakter inleds med konsultation av läkare
 • Akut hembesök av läkare 
 • Konstaterande av dödfall som inte är förväntade eller där ansvarig läkare inte utfärdat delegation till sjuksköterska i hemsjukvård att konstatera dödstecken.
 • Vårdintygsprövning enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)

Hembesöken ska medicinskt prioriteras av läkare vid iDOC.. Inom 4 timmar ska minst 80 procent av hembesöken genomföras. 100 procent av hembesöken ska vara genomförda inom 8 timmar. Tiden beräknas från det att hembesöksverksamheten har mottagit en vårdbegäran.

Utgångspunkt för hänvisande personal är att i första hand vända sig till ordinarie vårdgivare men giltig beställare av hembesök har möjlighet att dygnet runt kontakta iDOC för telefonkonsultation och vid behov akut hembesök enligt ovan.

Alla typer av hembesök görs dygnet runt årets alla dagar. Undantaget hembesök till patienter som är inskrivna i hälsovalets Mobila vårdteam helgfria vardagar 08:00-18:00 då primärvården har ansvaret.

Vid alla kontakter som inleds med telefonkonsultation ska läkare ta del av tillgängliga journalanteckningar och upprättad SIP, Samordnad Individuell Plan, om en sådan finns.

Vid behov av hembesök tar giltig beställare telefonkontakt med iDOC Läkarbilar efter att ha bedömt att patienterna uppfyller kriterierna enligt kraven för hembesök av läkare. Denna bedömning av behov av hembesök får endast överprövas av iDOC läkare. Det gäller även överprövning av annan läkares bedömning av hembesök.

Hänvisande personal ansvarar för att meddela patienten/närstående en ungefärlig väntetid.

iDOC ska prioritera hembesök efter patientens medicinska behov och det medicinska ansvaret övertas av iDOC i samband med bekräftelse av hembesöket.

iDOC ansvarar för att de läkare som tjänstgör inom verksamheten har erforderlig kompetens för uppdraget med särskilt beaktande av att hembesöksverksamheten omfattar såväl äldre, multisjuka, personer med psykisk ohälsa och barn.

Den läkare utför hembesöken ska enligt Region Skånes krav vara legitimerad läkare som är specialist med någon av följande specialistkompetenser:

 • Allmänmedicin 
 • Internmedicin
 • Infektionsmedicin
 • Geriatrik
 • Akutsjukvård (tilläggsspecialitet) eller
 • ST-läkare med minst 3 års erfarenhet inom någon av ovanstående specialiteter 
 • ST läkare inom någon av ovanstående specialiteter under handledning utan krav på 3 års erfarenhet där tjänstgöring utgörs av en utbildningsplan godkänd av studierektor.

 

Sambandspersonal ska ha lägsta kompetens undersköterska.
Efter genomförande av telefonkonsultation eller hembesök

Dialog/återkoppling med kommunal sjuksköterska ska ske vid såväl telefonkonsultation som hembesök så att vårdinsatsen kan göras i samverkan, så att även eventuella ordinationer kan utföras.

Uppföljning av telefonkonsultation och hembesök är regel och görs via registrering i virtuellt väntrum.

Hembesöket, och vid detta vidtagna åtgärder, ska alltid överrapporteras till patientens ansvarige läkare till den enhet där patienten är listad om det är av vikt för patientens vidare vård. Denna överrapportering ska ske via remiss för att tydliggöra patientansvaret.

iDOC Läkarbilar har rätt att, när så krävs för behandlingen, kostnadsfritt få kopia av patientjournalen från den offentliga hälso- och sjukvården eller motsvarande med vårdavtal inom Region Skåne. Detta gäller under förutsättning av patientens medgivande. 

iDOC Läkarbilar har motsvarande skyldighet gentemot hälso- och sjukvården enligt ovan.

Områden vi utgår ifrån
i Skåne


All personal bär uniform märkt iDOC läkarbilar, bär fotolegitimation 

Hembesöksbilarna är märkta med iDOC, Läkarbil och på uppdrag av Region Skåne

Arbetskläder är tydligt märkta med iDoc Läkarbilar och Läkarteam

Kontakt kontor

Lennart Skoog

MLA (Medicinskt ledningsansvarig läkare)

Telefon: 0709-51 71 81

Malin Johansson

Enhetschef

Telefon: 0722-12 86 80


Arbeta hos oss på iDoc Läkarbilar. Skicka in en intresseanmälan

Skicka intresseanmälan

Integritetspolicy